facebook  twitter  youtube instagram
OostPactDoor ambassadeur AlwinVanAlphen

Alwin van Alphen

Beweegcoach

Ik ben sinds kort beweegcoach voor de wijken Oost, Centrum en Noordrand. Vanuit het programma Lekker Bezig werk ik aan een beweeg- en sportaanbod dat aansluit bij de behoeften van bewoners. De beweegcoaches kunnen nieuwe activiteiten opzetten, maar de voorkeur gaat ernaar uit dat wij de aanzet geven en dat de huidige aanbieders of wijkbewoners zelf het verder oppakken. Activiteiten die niet vóór maar dóór de wijk zijn bedacht, zijn vaak succesvoller.

Sport neemt een belangrijke plek in mijn leven in. Het is een uitlaatklep en een fijne manier om te ontspannen. Ook ga ik graag uitdagingen aan. Bijvoorbeeld om zo veel mogelijk Oosterlingen in beweging te krijgen. Om dat doel te bereiken, werk ik aan onderlinge afstemming tussen de sportverenigingen, de wijkschoolvereniging en de welzijnsorganisaties die sport- en beweegactiviteiten aanbieden. Samen maak je het aanbod zichtbaarder en gevarieerder en bereik je veel meer mensen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Een actieve levensstijl zorgt niet alleen voor een gezonder lichaam, maar ook dat je mentaal lekkerder in je vel zit. Daarnaast kan samen sporten in een wijk als Oost voor meer onderling contact zorgen. Je hoeft elkaars taal niet te spreken om gezellig een potje basketbal of tafeltennis te spelen.
In Oost is al een behoorlijk groot aanbod, variërend van judo tot hiphopdansen en een wandelclub. De wijkschoolvereniging is erg actief en laat basisschoolleerlingen na schooltijd kennismaken met verschillende sporten. Ook in de sportzalen aan de Kepplerstraat en de Fahrenheitstraat is vaak iets te doen. Wel is het aanbod veelal gericht op jonge kinderen. Terwijl het voor jongeren en volwassenen ook goed zou zijn om dichtbij huis te kunnen sporten.

Faciliteiten beter benutten
Veel plekken in Oost lenen zich uitstekend voor samen sporten. Op de onlangs geopende Krajicek Playground, oftewel Het Schieveldje, kunnen kinderen regelmatig onder begeleiding van sportcoaches een balletje trappen. Op Het Stoompie is het altijd druk, maar van bijvoorbeeld de prachtige 'beweegtuin' - een initiatief van buurtbewoners van een paar jaar gelegen - zou veel vaker gebruik gemaakt kunnen worden. De toestellen zijn prima geschikt voor senioren en mensen die fit willen blijven maar niet al te zwaar willen sporten. Ik zou graag een Oosterling vinden die dit samen met mij wil oppakken.

Sport voor iedereen
Mensen met een smalle beurs denken ten onrechte dat zij zich sport niet kunnen veroorloven. Maar er is vaak verrassend veel mogelijk. Via de wijkschoolvereniging kunnen kinderen voor een sterk gereduceerd tarief lid worden van een sportvereniging. Bovendien kan bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur subsidie worden aangevraagd voor lidmaatschap van een sportvereniging of voor het behalen van een zwemdiploma. Een aanvraag hiervoor moet worden gedaan via een erkend bemiddelaar. De beweegcoaches kunnen deze discreet verzorgen.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een gezond, vitaal en fit Oost.

OostPactDoor ambassadeur RonTelussa

Ron Telussa

Professional bij het WOT

Net als andere oude stadswijken telt Oost relatief veel kwetsbare bewoners. In de ruim drie jaar die ik inmiddels bij het WijkOndersteuningsTeam Oost werk, ben ik al heel wat schrijnende situaties tegengekomen. Twee keer per week ga ik met het WOT-streetteam de wijk in. We bezoeken onder meer mensen die in aanraking zijn geweest met de politie of Toezicht en Handhaving, bijvoorbeeld wegens huiselijk geweld of burenruzie. We praten met hen over wat er is gebeurd en wat er nodig is om herhaling te voorkomen. Maar we leggen ook huisbezoeken af of op verzoek van een school of huisarts die zich zorgen maakt om het welzijn van een leerling of patiënt. Wij streven ernaar binnen 24 a 48 uur ter plaatse te zijn om te inventariseren welke ondersteuning men nodig heeft. 


Handhaving essentieel
Ook controleren we regelmatig samen met Toezicht en Handhaving of bewoners wel staan ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie. Eenmaal achter de voordeur kijken we meteen of de huurovereenkomst deugt en of er geen onveilige situaties zijn, zoals provisorisch doorgetrokken elektriciteitskabels. Illegale onderverhuur, overbewoning en buitensporige huurprijzen zijn een groot probleem in Oost, al is het vaak lastig aan te tonen en nog lastiger te handhaven. Toch mag hier wat mij betreft veel meer prioriteit aan worden gegeven. Want het risico dat nog meer panden in verkeerde handen vallen ligt op de loer en betaalbare woningen worden steeds schaarser.


Hartverwarmende momenten
Naast problematische situaties maak ik in Oost ook vele hartverwarmende momenten mee. Bijvoorbeeld als cliënten hun evenwicht hervinden en weer op eigen kracht verder kunnen, of zich zelfs gaan inzetten om anderen te helpen. Een hoogtepunt dit jaar was het Winterfeest, waarmee we met een aantal organisaties een grote groep minder bedeelden een onvergetelijke kerst hebben kunnen bezorgen, inclusief een uitgebreid diner en cadeautjes. En natuurlijk met optredens van de muzikale talenten van Oost. Die breng ik waar ik maar kan bijeen, want muziek is echt mijn passie. Het is geweldig om te zien hoe muziek mensen verbindt, ongeacht hun leeftijd of afkomst.

Korte lijnen
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik mijn werk pas écht goed kan doen als de lijnen met politie, gemeente en zorgverleners kort zijn en de bewoners te allen tijde centraal staan. Vaak kampen bewoners niet met één maar met een hele reeks problemen en dan is een soepele overdracht tussen alle betrokken instanties essentieel. Dat lukt helaas niet altijd, en daarom maak ik me als ambassadeur graag sterk voor meer samenwerking en verbinding tussen de professionals in de wijk.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor verbinding in Oost.

OostPactDoor ambassadeur TomDeKoning

Tom de Koning

Directeur Basisschool Kaleidoscoop

Ik heb een groot deel van mijn jeugd in Oost doorgebracht. Van mijn elfde tot mijn eenentwintigste woonde ik op de Oostsingel. Voor de liefde verhuisde ik naar Vlaardingen, maar het werk bracht me in 2015 weer terug naar Oost. Als directeur van basisschool Kaleidoscoop – ontstaan uit een fusie tussen de voormalige Sint Jan en Gravin Aleida – leerde ik de wijk vanuit een heel nieuw perspectief kennen.
Toen ik hier kwam werken, was ik direct onder de indruk van nieuwe initiatieven als de wijktuinvrouw en de mobiele buurtpost. Maar bovenal van de vele bewoners die zeiden: ‘Dit is ónze wijk en daar gaan we samen voor knokken.’ Die groep wordt steeds groter en er wordt steeds intensiever samengewerkt, met elkaar en met de gemeente en allerlei instanties. Die ‘samen de schouders eronder’-mentaliteit spreekt mij enorm aan.

Afspiegeling van de wijk
Onze leerlingenpopulatie is een directe afspiegeling van de wijk. Verandert de wijk van samenstelling, dan zie je dat terug in de klas. Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik alle kinderen van Oost de beste kansen wil bieden op een krachtige toekomst in deze kleurrijke wijk. Het motto van onze school is niet voor niets ‘Kleurrijk, Krachtig en Kansrijk’. We hechten sterk aan een sociale, veilige, gezellige en saamhorige sfeer, waarbinnen ieder kind zijn of haar talent kan ontdekken en ontwikkelen. En we geven de leerlingen, en indirect ook hun ouders, mee hoe ze dat wat ze op school doen en leren óók daarbuiten kunnen toepassen.

Samenwerking voor de beste kansen
Alle inspanningen ten spijt, zijn er helaas nog veel mensen die buiten beeld blijven. Ik zou graag zien dat ook zij zich in Oost thuis kunnen voelen. Als school lukt het ons niet altijd om alle ouders betrokken te krijgen en om écht contact met ze te maken. Dat is jammer, want de beste kansen voor kinderen ontstaan juist als ze opgroeien in een sterk sociaal netwerk waarin school, ouders en de wijk samen optrekken. Daarom werken de drie basisscholen in Oost – Kaleidoscoop, De Singel en De Peperklip – steeds nauwer samen. We doen aan gezamenlijke deskundigheidsbevordering en als een kind op een van de scholen vastloopt, kijken we of de andere twee de benodigde expertise in huis hebben om de school of het kind verder te helpen.

Brede School Academie
De komst van de Brede School Academie op Singel 24 heeft de wijk het afgelopen jaar een enorme impuls gegeven. De leerlingen die via dit naschoolse programma verder werken aan hun taalontwikkeling en algemene kennis nemen het geleerde weer mee terug in de reguliere klas. Daar profiteren hun klasgenoten weer van. En inmiddels is op hetzelfde adres als de BSA een dependance van de bibliotheek geopend. De gemeente heeft hiermee een helder en héél belangrijk signaal afgegeven: wij investeren in talentontwikkeling voor alle kinderen in Oost. Daar sluit ik mij volledig bij aan.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een kleurrijke, krachtige en kansrijke wijk!

OostPactDoor ambassadeur PaulaVanOeveren

Paula van Oeveren

Opbouwwerker bij het WOT

Ik werk inmiddels ruim acht jaar als opbouwwerker in Oost, waarvan sinds 2015 binnen het Wijkondersteuningsteam (WOT). Binnen het WOT werken hulpverleners met verschillende specialisaties. Zij leveren zorg aan bewoners die kampen met bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of schulden. Als opbouwwerker vorm ik de schakel tussen zorg en welzijn. Mijn rol is om verder te kijken dan het probleem. Wat kan iemand (nog) wél zelf, waar is hij of zij goed in en hoe kunnen wij helpen om dat talent te ontwikkelen? Ook kijk ik hoe vragen en behoeften van individuele bewoners kunnen worden vertaald naar een aanbod dat voor de hele wijk zinvol is.

Kwetsbaar en krachtig
Dat Oost een kwetsbare wijk is, is duidelijk. Er wonen mensen die kampen met eenzaamheid, armoede, slechte woonomstandigheden of een zwakke gezondheid. Tegelijkertijd is ook heel veel kracht in de wijk. En die zit vaak in diezelfde mensen! Het WOT helpt hen die kracht te (her)vinden. Dat kan in een individueel gesprek maar ook door wijkbewoners met een vergelijkbare problematiek of interesse bij elkaar te brengen en zichzelf én elkaar te laten helpen. Een mooi voorbeeld daarvan is de groep ‘Lift je leven’, waarin bewoners elkaar tips en feedback geven over onder meer gezond leven en budgetteren. Of de Familiemiddagen, waar jonge kinderen samen spelen terwijl de ouders ervaringen uitwisselen en opvoedtips delen. Uiteraard zijn daarbij professionals aanwezig, maar nadrukkelijk in een ondersteunende rol.

Nieuwe netwerken
Wat begint als een door ons georganiseerde activiteit kan uitmonden in nieuwe, zelfstandige netwerkjes. In het Huis van de Wijk komen mensen uit alle windstreken samen. Ze hebben vaak gemeen dat ze hun familie in hun vaderland hebben moeten achterlaten. Hier vinden ze steun bij elkaar en ontstaat er als het ware een nieuwe familie. Sommigen bloeien hiervan zo op dat ze zich vervolgens actief voor de wijk gaan inzetten. Dat zijn échte Oosterlingen geworden.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik mij sterk maak voor samenwerking tussen bewoners en professionals. Onze taak is niet om problemen van bewoners op te lossen, maar om ze te ondersteunen om zichzelf te helpen. Dan kunnen mensen écht verder. Dat geeft beide partijen uiteindelijk veel meer voldoening. Die ontwikkeling wordt steeds zichtbaarder in Oost.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor talentontwikkeling in Oost.

OostPactDoor ambassadeur NicoleCup

Nicole Cup

Procesmanager Afval en Reiniging, Gemeente Schiedam

Ik werk al een kleine 10 jaar als procesmanager Afval en Reiniging voor de gemeente Schiedam. Mijn werkzaamheden zijn heel divers maar allemaal gericht op een schone en duurzame stad. Als Schiedammers hun afval netjes en gescheiden aanleveren, kan het worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Dat is goedkoper dan verbranden en bovenal veel beter voor het milieu.

De ervaring van bewoners
Het realiseren van een schone en duurzame stad is en blijft een flinke uitdaging. Zeker in wijken als Oost, waar niet alle bewoners de afvalregels kennen of zich geroepen voelen deze na te leven. Oost produceert een bovengemiddelde hoeveelheid zwerfafval en grofvuil, en met zo’n hoge snelheid dat het voor Irado soms nauwelijks is bij te benen. Dat is voor iedereen die zich wél aan de regels houdt af en toe behoorlijk ontmoedigend.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik ervan overtuigd ben dat de beste oplossingen en ideeën op tafel komen als álle betrokkenen aanschuiven: de gemeente, Irado, Toezicht en Handhaving, lokale ondernemers en bovenal de bewoners. Zij zijn ervaringsdeskundig en komen vaak met creatieve en onconventionele suggesties.

Ruimte voor experimenten
Ik sta open voor experimenten als die met de containertuintjes, de mobiele grofvuilinzameling en de Broodtrommel van Oost. Hoe groter de betrokkenheid van de bewoners – bij de plannen maar vooral ook bij de uitvoering -, hoe groter de kans van slagen. We zijn samen eigenaar van het probleem, maar óók van de oplossing. Het is geweldig om te zien wat deze experimenten doen voor de bewustwording rondom afval en afvalscheiding.

Wat nodig is om Schiedam schoon en duurzaam te krijgen, kan per wijk of per straat verschillen. Ik kom daarom graag langs om met groepjes bewoners van gedachten te wisselen. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 14010 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een schoon en duurzaam Oost!

OostPactDoor ambassadeur EdwardSparreboom

Edward Sparreboom

Sociaal beheerder bij DOCK Oost

In mijn jeugd was ik kind aan huis in Oost. Het was een typische volkswijk: levendig, saamhorig en op elke straathoek een winkeltje. Toen ik een jaar of zeven geleden voor DOCK kwam werken, zag ik daar weinig meer van terug. Natuurlijk: tijden veranderen, mensen zijn veel meer op zichzelf gericht en de kleine middenstand heeft het zwaar omdat we tegenwoordig allemaal bij de supermarkt of online winkelen. Maar als je de gevolgen van die ontwikkelingen ziet op een plek die je goed hebt gekend, schrik je er best wel van. Gelukkig zijn er ook straten en buurtjes waar het meeste nog bij het oude is. En gelukkig zijn er vele organisaties en bewoners die zich dagelijks inzetten voor een sociale, leefbare wijk.

De kracht van wij samen
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ‘samen’ het sleutelwoord is om dat doel te bereiken. Als sociaal beheerder spreek ik dagelijks vele Oosterlingen. Mensen die hier al jaren wonen én mensen die hier onlangs zijn neergestreken, de taal willen leren en voor hun kinderen een mooie toekomst in Nederland wensen. Voor al deze mensen is er plek in het Huis van de Wijk. Het motto van DOCK is ‘de kracht van wij samen’. Wij nemen niets uit handen maar helpen mensen zichzelf én elkaar te helpen. En waar nodig werken we samen met andere organisaties in de wijk. Om mensen naar te verwijzen maar ook om samen naar buiten te treden. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe wijkportaal, waarop alle organisaties en activiteiten in Oost bij elkaar zijn gebracht.

‘Wij samen’, dat zijn niet alleen de bewoners en de organisaties. De scholen investeren steeds meer in ouderbetrokkenheid en in hun positie in de wijk. De gemeente op haar beurt investeert fors in bewonersinitiatieven, maar ook in de fysieke omgeving. De lanen liggen er weer mooi bij en met de nieuwbouw in de Wetenschappersbuurt worden nieuwe bewoners naar de wijk gehaald. Van mij mag Oost wel nóg diverser. Het zou mooi zijn als er meer woonruimte voor jongeren wordt gecreëerd, bijvoorbeeld voor studenten. Jongeren brengen reuring, zijn vindingrijk en kunnen helpen om de wijk verder te ontwikkelen.

Huis van de Wijk
Daarnaast wil ik de sociale functie van het Huis van de Wijk verder versterken. Het is een laagdrempelige, centrale ontmoetingsplek voor alle bewoners van Oost. Iedereen kan binnenlopen voor een kop koffie of een activiteit, maar er kan nog veel meer. Zo faciliteren we sinds kort het project Buurtcirkel van welzijnspartner Pameijer. Buurtcirkel is een groep mensen die wekelijks samen kookt en eet. Zij mogen kosteloos gebruik maken van onze keuken en als tegenprestatie kunnen enkele wijkbewoners aanschuiven voor een gratis maaltijd. En zo keren we toch weer een beetje terug naar dat ouderwetse gevoel van saamhorigheid!

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor samenwerking in Oost.

OostPactDoor ambassadeur FredFukkink

Fred Fukkink

Huismeester bij Woonplus

Als huismeester bij Woonplus is mijn primaire taak te zorgen dat onze huurders prettig wonen en dat alles in en om de woning functioneert. Andersom verwachten wij van onze huurders dat zij op hun beurt het portiek netjes houden, hun afval op de juiste manier aanbieden en rekening houden met hun buren. En als ze dit niet doen, spreek ik ze daarop aan.

De herstructurering van de Wetenschappersbuurt heeft een grote impact op de wijk. De bewoners van de huizen die worden gesloopt, verhuizen in fasen naar vervangende woningen en langzaam maar zeker worden de blokken en straten steeds leger. Juist dan is aandacht voor de buitenruimte en de veiligheid belangrijk. Daarom schuift de wijktoezichthouder van de gemeente regelmatig aan bij mijn bewonersspreekuur.

Verantwoordelijkheid stopt niet bij de voordeur
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik vind dat de verantwoordelijkheid van bewoners niet stopt bij de voordeur. Wonen doe je niet alleen in een huis, maar óók in een wijk. Als je wilt dat je wijk schoner, gezelliger of mooier wordt, dan moet je daar zelf iets voor doen. Ligt er grofvuil op straat? Is een lantaarnpaal kapot? Ga dan niet op sociale media je beklag doen, maar bel de gemeente of doe een melding via de Buiten Beter-app. Veroorzaken je buren overlast? Spreek ze erop aan, licht de huisbaas in of bel Toezicht en Handhaving.

Ook mensen die in Oost werken dragen verantwoordelijkheid voor de wijk. Ik woon zelf niet in Oost maar als ik vanuit mijn kantoor een vuilniszak naast de container zie staan, loop ik naar buiten en gooi ik ‘m erin. Dat hóef ik helemaal niet te doen, maar ik doe het omdat ik dat normaal vind. En als ik zie dat onze huurders ergens hulp bij nodig hebben, dan verwijs ik ze naar de mobiele buurtpost of naar het Huis van de Wijk Oost. Soms moet je even over de grenzen van je functie heen kijken en gewoon doen wat nodig is. Zo trof ik laatst een oudere dame die vanwege de herstructurering naar een nieuwe woning ging verhuizen en moeite had om haar tuintje achter te laten. Eén telefoontje later stond het Boodschappenmaatje van de buurtpost voor de deur en werden haar meest dierbare planten naar het nieuwe adres gereden. Voor ons een kleine moeite, voor de dame in kwestie een groot gebaar. Zo simpel kan het zijn.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een wijk waar het fijn wonen is.

OostPactDoor ambassadeur JettaHulshoff

Jetta Hulshoff

Leerkracht bij OBS De Peperklip

Ik woon in Schiedam en ben al ruim twintig jaar leerkracht op De Peperklip, een van de drie basisscholen in Oost. Het merendeel van onze leerlingen woont in de wijk. Als zogenoemde Eco-School brengen wij kinderen niet alleen binnen de schoolmuren milieubewustzijn bij maar gaan we ook naar buiten om, samen met de buurt, een schone en groene leefomgeving te creëren. Bijvoorbeeld door bewoners te helpen ‘opschonen’ en door het groen rondom de school te onderhouden. In een van onze tuintjes staat sinds kort een bijenhotel, dat de kinderen zelf bij de Buurtwerkplaats hebben ontworpen en gemaakt. Ook hebben wij twee Broodtrommels van Oost staan: containers waarin oud brood wordt verzameld dat vervolgens tot biogas wordt gerecycled. Op deze manier worden begrippen als ‘duurzaamheid’ en ‘een schone omgeving’ stukje bij beetje iets vanzelfsprekends. Voor onze leerlingen maar ook voor hun ouders.

Krachtig netwerk
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik geloof in een krachtig sociaal netwerk waarop iedereen een beroep kan doen maar ook waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen. Zo verhuisde de wekelijkse buurthap van Stichting de Buren van Oost tijdelijk naar ons schoolgebouw toen het te koud werd om buiten te eten. Andersom wijzen wij leerlingen op de verschillende (jeugd)activiteiten die bij de mobiele buurtpost plaatsvinden. Door lijntjes kort te houden, kunnen we kansen benutten die zich anders misschien niet voordoen omdat we er niet van op de hoogte zijn. Daarom hecht ik veel waarde aan goede samenwerking met en in de buurt, zodat we elkaar waar nodig kunnen ondersteunen en versterken.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een fijne toekomst voor de kinderen van Oost!

OostPactDoor ambassadeur Astrid Ratelband

Astrid Ratelband

Bewoner, vrijwilliger en lid Buurtpreventie

Ik woon al 14 jaar in Oost en de wijk is echt mijn thuis. Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik mensen wil laten zien dat we zélf invloed hebben op onze leefomgeving. Dingen veranderen niet vanzelf en hebben soms tijd nodig om te veranderen. Wat vandaag niet lukt, lukt misschien morgen wél!
Daarom ben ik vrijwilliger bij de mobiele buurtpost, waar we met een heel team bewoners zorgen voor vinding en binding in de wijk door allerlei initiatieven in te zetten, en ben ik lid van Buurtpreventie. Eens per week loop ik samen met mijn maatje Astrid Hoppe-de la Haye door Oost. Ons rondje duurt ongeveer anderhalf uur, in de zomermaanden soms wat langer omdat we dan vaak op straat een praatje met de bewoners maken. We controleren onder meer op zwerfafval en of de hondentoiletten schoon genoeg zijn. Er gaat een preventieve werking vanuit, maar we zijn géén politieagenten. We signaleren en geven wat we zien door aan Toezicht & Handhaving. En we hebben met elkaar een hoop lol.

We kunnen bij Buurtpreventie nog meer mensen gebruiken. Lijkt het jou iets? Dan maken we graag kennis. Mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een schoon en veilig Oost.

OostPactDoor ambassadeur DevonDelsman

Devon Delsman

Urban designer en student

Ik ben opgegroeid in Oost en woon hier nog steeds naar tevredenheid. Na een studie Urban Design volg ik nu de opleiding Landscape and Environment Management. Mijn bijzondere interesse gaat uit naar stedelijke biodiversiteit en manieren om het evenwicht tussen stad en natuur te herstellen. Een groene stad is niet alleen goed voor de mensen die er wonen maar vooral ook voor de dieren- en plantensoorten. Sinds enige tijd maak ik me daarom sterk voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Swammerdamsingel. Dit is een flauw afgegraven oever, waar een diversiteit aan flora soorten zich kunnen ontwikkelen. Deze oever biedt ook schuilgelegenheid aan amfibieën en vogels.

Ruimte voor de natuur
Maar ook met kleinere ingrepen kunnen we de natuur meer ruimte geven in een dichtbebouwd gebied als Oost. Bijvoorbeeld door geveltuintjes aan te leggen of door Operatie Steenbreek, waarmee je tuintegels vervangt door bloemrijke vegetatie en struiken. Maar ook door na te denken over wát we in tuinen, bermen en parken laten groeien. Soms hoeft de mens slechts iets kleins te doen en doet de natuur zelf de rest van het werk. Zo heb ik bij de moestuin naast de Buurtwerkplaats een zogeheten bijenlint aangelegd: bloemrijke bermen die bijen en andere insecten aantrekken. Die zorgen voor de bestuiving van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron voor vele vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën.

Samen Oost groener en duurzamer maken
Maar ik zie nog veel meer kansen voor de natuur in Oost. Er zijn vele huizenblokken - en een enorme megabioscoop! - waarop prima groene sedumdaken kunnen worden aangelegd. Die werken isolerend en kunnen bij hevige regenval veel water opnemen.
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik mijn kennis van stedelijke biodiversiteit graag met de wijk deel. En omdat ik graag met wijkgenoten in contact kom om samen Oost groener en duurzamer te maken. Wil je meer weten of wil je samen met mij een Operatie Steenbreek in Oost op touw zetten? Neem dan contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor ruimte voor de natuur in Oost.

OostPactDoor ambassadeur MaryBrokken

Mary Brokken

Bewoner en initiatiefnemer Buren van Oost

Oost is waar ik thuis ben, de plek waar ik woon en werk. Het is in alle opzichten een diverse wijk. Elke straat heeft z´n eigen karakter en soms ligt er een wereld van verschil tussen twee straten die vlakbij elkaar liggen. Er zijn straten met een sterke saamhorigheid, waar alle buren elkaar kennen en voor elkaar klaarstaan. En er zijn straten waar mensen maar kort wonen en zich niet bekommeren om de buurt en om wat wij als de sociale norm zien. Dit alles maakt Oost een wijk met allerlei kleine en grote uitdagingen en problemen maar óók een wijk met allerlei kleine en grote kansen.

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik ervan overtuigd ben dat je je als vanzelf verbonden met en verantwoordelijk voor je woon- en leefomgeving voelt als je weet wie je buren zijn en wat er in jouw wijk leeft en speelt. De kracht van Oost Pact Door is dat het wordt gedragen door alle samenwerkingspartners: bewoners, ondernemers, professionals én de gemeente. Als we niet langs elkaar heen werken maar juist met elkaar ‘doorpacten’, bouwen we samen aan een wijk waar mensen en organisaties kunnen floreren.

Buurtzorg in Oost
Inmiddels kent iedereen de mobiele buurtpost wel. Maar ik heb nog meer dromen voor Oost, zoals het opzetten van een ‘buurtzorg’-concept. Het woord zegt het al: zorg voor de buurt, in de buurt. Persoonlijk, dichtbij en overzichtelijk. Géén zorgmarketing, maar zorg vanuit het hart. Weg met de regelcultuur en de administratieve rompslomp, maar gewoon zorg dragen voor elkaar en voor de wijk. Op basis van zelforganisatie en zelfsturing, want: de wijk, dat zijn wij zelf! Wil jij je hier ook graag sterk voor maken? Je kunt me bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor vinding en binding tussen bewoners en organisaties.

OostPactDoor ambassadeur MerelSegers

Merel Segers

Bewoner, duurzaamheidsadviseur en vice-voorzitter Energiek Schiedam

Ik ben twee jaar geleden vanuit Delft naar Schiedam-Oost verhuisd. Als nieuwe bewoner, maar vooral ook vanuit mijn achtergrond als duurzaamheidsadviseur, heb ik mij uiteraard in de wijk verdiept. De gevolgen van klimaatverandering zijn op sommige plekken bij hevige regenbuien zeer goed merkbaar. Mede daarom heb ik – ahum, heeft mijn vriend – alle stoeptegels uit onze tuin gehaald. Groen neemt water op en daarmee wordt tijdens extreme regenval het riool minder belast. Daarnaast ben ik actief binnen energiecoöperatie Energiek Schiedam, waarmee we momenteel helpen onderzoeken of het haalbaar is om zonnepanelen op de voormalige Gravin Aleidaschool te plaatsen.

Samen iets goeds doen voor het milieu
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik zie dat samenwerking allerlei kansen creëert om iets goeds te doen. Het is super dat er zoveel mensen zijn die van Oost een prachtwijk willen maken. Zo kwam ik via Oost Pact Door in contact met Devon Delsman, die mij inspireerde met zijn plannen over natuurvriendelijke oevers, bijenlinten en geveltuinen. Zelf start ik met het houden van klimaatgesprekken in Oost. Samen kijken we in een reeks bijeenkomsten wat we kunnen doen om de gevolgen van klimaatverandering binnen de perken te houden. Hiervoor zoek ik nog deelnemers. Wil je meer weten? Je kunt me bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een klimaatvriendelijk Oost!

OostPactDoor ambassadeur EsterStracke NataschaVisser

Ester Stracke en Natascha Visser

Bewoners en buurtmeisjes van Oost

Wij wonen allebei meer dan 10 jaar met veel plezier in onze wijk. Wij houden van de mogelijkheden die Schiedam-Oost biedt en van de mensen die er wonen. We kennen inmiddels al aardig wat Oosterlingen; vrienden, (directe) buren en ouders van school. Maar Oost telt bijna 12.000 inwoners, dus er zijn er vooral een heleboel die we nog níet kennen. Daar willen we verandering in brengen.

De Buur(t)meisjes van Oost
Onder de naam 'de Buur(t)meisjes van Oost' gaan wij de komende tijd op pad. Zodra we tijd hebben, springen we op de fiets en rijden we de wijk door voor een vrijblijvend praatje met voorbijgangers, mensen die gezellig buiten zitten of aan het klussen zijn. Is er niemand op straat? Dan bellen we aan op een willekeurig adres. We nemen zelf de koffie en koekjes mee! We horen graag wat de bewoners beweegt, wat hun favoriete plek in Oost is en waar ze gelukkig van worden. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus óók positiviteit!

Wij zijn ambassadeurs van Oost Pact Door en wij gaan voor een positiever Oost.

OostPactDoor ambassadeur AstridHoppe

Astrid Hoppe

Bewoner en lid Buurtpreventie

Oost is voor mij 'home, sweet home!' Ik ben hier geboren en getogen. Dus ja, ik heb mijn wijk zien veranderen. Maar met klagen en terug verlangen naar vroeger verander je niets. Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik graag wil dat Oosterlingen weer positiever over hun eigen wijk gaan denken.

Een oogje in het zeil
We willen allemaal graag in een schone, veilige en groene wijk wonen en daar kunnen we ook allemaal zelf een steentje aan bijdragen. Daarom ben ik lid van Buurtpreventie. Samen met mijn maatje Astrid Ratelband loop ik door de wijk om een oogje in het zeil te houden. Zien we kapot straatmeubilair, verkeerd geplaatst afval, groen dat nodig gesnoeid moet worden, dan maken we daar melding van. We werken prettig samen met Toezicht en Handhaving en de lijntjes zijn kort. Vaak maken we ook een praatje met bewoners en helpen we ze me allerlei vragen over de buitenruimte.

Wil jij je ook inzetten voor je wijk? Dan nodig ik je van harte uit om eens te komen kijken of vrijwilligerswerk bij Buurtpreventie iets voor jou is. Je wordt ingewerkt door een ervaren team en kiest zelf je maatje uit. Mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor een schoon, veilig en groen Oost.

OostPactDoor ambassadeur EdwinMaarleveld

Edwin Maarleveld

Leerkracht bij OBS De Singel

Ik woon in Oost en ben leerkracht op basisschool De Singel. Oost telt drie basisscholen waar in totaal ruim 1250 kinderen onderwijs volgen. Het merendeel daarvan woont ook in de wijk. Als leerkracht ondersteun je kinderen om hun talenten tot bloei te laten komen en om ze veilig en gezond op te groeien. Daarin werk je zoveel mogelijk samen met de ouders. Een kind groeit echter niet alleen op in een gezin en in een klas, maar óók in een wijk. Ik vind het belangrijk te weten hoe de leefomgeving van mijn leerlingen eruit ziet, waar zij buiten schooltijd opgroeien. Wat buiten gebeurt, kan een grote invloed hebben op wat er in de klas speelt.

Kennis en expertise delen
Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door omdat ik geloof in de kracht van samenwerking. In Oost houden vele professionals zich bezig met opvoeding, onderwijs en ontwikkeling: leerkrachten, kinderopvang, DOCK, Minters, logopedisten, huiswerkbegeleiders, sportcoaches enzovoort. Al deze professionals beschikken over kennis en expertise. Van hun vakgebied, maar ook van de wijk. Als we die kennis en expertise met elkaar delen, kunnen we kinderen en hun ouders veel beter ondersteunen. Daarom bouw ik aan een professioneel wijknetwerk van mensen die beroepsmatig met kinderen werken. Door de verbinding te zoeken, van elkaar te leren en goed op elkaar af te stemmen, investeren we in de toekomst van de kinderen van Oost. En daarmee in de wijk.

Ben jij professional en wil je meebouwen aan het wijknetwerk? Mail me dan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ik ben ambassadeur van Oost Pact Door en ik ga voor de beste kansen voor de kinderen van Oost.

broodtrommel

De Broodtrommel van Oost

De Broodtrommel van Oost is een nieuw wapen in de strijd tegen de rattenoverlast. Op diverse plekken in de wijk wordt brood ingezameld. Van de broodresten wordt biogas gemaakt.

Meer informatie
gfe

GFE-inzameling

Ongeveer een kwart van ons restafval bestaat uit groenten-, fruit- en etensresten. Deze worden apart ingezameld en gecomposteerd. De gfe-containers worden op verzoek van wijkbewoners geplaatst. 

Meer informatie
grofvuilinzameling

Mobiele grofvuilinzameling

De eerste drie maandagen van de maand komt de grofvuilwagen van Irado naar Oost. Tussen 18.00 en 20.00 uur kun je grofvuil inleveren. De data voor 2019 staan nu online! 
 
Meer informatie
ambassadeurs

Ambassadeurs

De ambassadeurs van Oost Pact Door - mensen die in Oost wonen en/of werken - inspireren anderen om zich in te spannen voor de wijk. Als ambassadeur bepaal je zelf je doel en de tijd en energie die je hierin wilt investeren.

Meer informatie
wijkportaal

Wijkportaal Oost

Op het wijkportaal zie je welke organisaties in Oost actief zijn en welke activiteiten zij organiseren. Ook vind je er nieuwtjes, een burenboek en een vraag-en-aanbod-prikbord.

Meer informatie

Bekijk de video's