facebook  twitter  youtube instagram

doel 1

Oost is schoon, heel, veilig en eerlijk >>

doel 2

Oost heeft een evenwichtige bevolkingssamenstelling >>

doel 3

Oost is een ondernemende wijk waar bewoners, ondernemers en organisaties floreren >>

doel 4

Oost is een wijk waar we open en duidelijk met elkaar communiceren >>
Samen het talent van Oost ontwikkelen

Schiedam-Oost is een wijk vol mogelijkheden, barstensvol talent. Wat moet het maatschappelijk middenveld wel én niet doen opdat de bewoners van Oost zichzelf en hun gemeenschap versterken? Deze vraag stelde toenmalig gemeentesecretaris Jan van Ginkel begin 2015 aan Ben de Koning (Frankelandgroep), Bob Venhuizen (Woonplus Schiedam), Joost Krop (Buurtwerkplaats De Buren), Mario Stam (toenmalig wethouder), Peter Jonkers (Primair Openbaar Onderwijs) en Sjoerd Top (Nationale Politie). Het resultaat van hun intensieve zoektocht werd vastgelegd in het Pact van Oost; een frisse aanpak waarin zij samen met inwoners, organisaties, ondernemers en ambtenaren werken aan het ontwikkelen van het talent van Oost. 

Inmiddels zijn we enkele jaren verder en is het pact uitgegroeid tot een beweging van mensen en organisaties die zich voor de wijk inzetten. Iedereen die in Oost woont en/of werkt kan helpen de doelen uit het Pact van Oost te realiseren. Steeds vaker komen er initiatieven uit de wijk. Dat noemen we 'doorpacten'. Doe jij iets waar de wijk beter, mooier en sterker van wordt? Dan ben jij ook aan het doorpacten. 

Doel 1: Oost is schoon, heel, veilig en eerlijk


Toelichting


Aandacht voor de buitenruimte:

 • Fysieke veiligheid en veiligheidsbeleving
 • Naar elkaar omzien, elkaar helpen en elkaar aanspreken
 • Aanpak wateroverlast (Operatie Steenbreek)
 • Een schoon milieu: duurzame energie, circulaire economie
 • Preventie, handhaving

Wat is ontwikkeld of in ontwikkeling?


SCHOON EN HEEL:
 • Projecten rondom afval(scheiding)
 • De Broodtrommel van Oost (broodinzameling tegen voedselverspilling en rattenoverlast)
 • Opschoonacties door bewoners en Irado
 • Pilot mobiele grofvuilinzameling in de wijk
 • Herinrichting De Drie Lanen
 • Inzet BuitenBeter App
 • Verwijderen zwerffietsen
 • Woningverbetering en funderingsherstel
 • Netwerk Afvalbijplaatsing Oost Pact Door (Gemeente, Irado, Toezicht en Handhaving en bewoners ontwikkelen samen interventies)
 • Introductie inzamelpunten voor gfe
 • Opnkappen containerlocaties
 • Aanleg containertuintjes
 • Aanstelling van een afvalcoach

VEILIG
 • Bestuurlijke boete op overbewoning
 • Overleg met uitzendbureaus arbeidsmigranten
 • Inzet interventieteam
 • Integrale acties Toezicht en Handhaving
 • Inzet Buurtpreventie / WhatsAppgroepen
 • Samenscholingsverbod Van ‘t Hoffplein
 • Regisseur Woonoverlast
 • Spreekuur WijkBOA en wijkagent bij mobiele buurtpost

GROEN EN DUURZAAM
 • Aanleg natuurvriendelijke oever Van Swindensingel
 • Moestuin Oo(g)st bij de Buurtwerkplaats
 • Hergebruik materialen
 • Guerillagardening Fahrenheitstraat
 • Aanleg en onderhoud geveltuintjes
 • Waterberging onder Kraijcek Playground Stationstraat
 • Gfe-containers
 • Aanleg groene schoolpleinen/moestuintjes Kaleidoscoop, Peperklip


Doel 2: Oost heeft een evenwichtige bevolkingssamenstelling


Toelichting


Bouwen aan ruimte voor iedereen:

 • Jonge gezinnen (onderwijs, speelplekken, woningbouw)
 • Studenten (tijdelijke bewoning op basis van wederkerigheidsprincipe)
 • Senioren (voorzieningen om langer thuis te blijven wonen)
 • Geboren Oosterlingen en nieuwkomers (taalimpuls)
 • Lage en hoge inkomens (gevarieerd woningaanbod)
 • Evenwichtige woningvoorraad, aanpak overbewoning

Wat is ontwikkeld of in ontwikkeling?


AANPAK WOONOVERLAST
 • Inzet Regisseur woonoverlast
 • Inzet Rotterdamwet
 • Particuliere woningverbetering
 • Overleg met uitzendbureaus arbeidsmigranten
 • Aanpak rotte kiezen (leegstaande, verkrotte panden)

FACILITEITEN VOOR JONGE GEZINNEN
 • Nieuwbouw OBS De Singel en IKC
 • Nieuwbouw Wetenschappersbuurt

FACILITEITEN VOOR STUDENTEN
 • Campus Schiedam (AMEC-gebouw)
 • Tijdelijke bewoning sloophuizen Woonplus
  Nieuwbouw studentenhuisvesting Singel

FACILITEITEN VOOR SENIOREN
 • Boodschappenmaatje
 • Wijkpeil Senioren

FACILITEITEN VOOR NIEUWKOMERS
 • Brede School Academie
 • Taalcursussen voor ouders
 • De Lela’s
 • Begeleiding bij terugkeer


Doel 3: Oost is een ondernemende wijk waar bewoners, ondernemers en organisaties floreren


Toelichting


De talenten in de wijk ontwikkelen:

 • Netwerken van bewoners, ondernemers en organisaties versterken, verbreden en verbinden
 • Professionals, ambtenaren en bewoners leren van elkaar 
 • Klussen in de wijk opgepakt en uitgevoerd door de wijk
 • Aandacht voor gezondheid

Wat is ontwikkeld of in ontwikkeling?


WELZIJN EN GEZONDHEID
 • Wijkondersteuningsteam Oost (WOT)
 • YETS Foundation
 • Budgetkring
 • Sporten in de wijk
 • Pilot Vroegsignalering
 • Buurten in Oost
 • Kraijcek Playground Stationstraat (Het Schieveldje)
 • Wijkgericht welzijnsbeleid
 • Wijksportvereniging voor volwassenen
 • Preventie en positieve gezondheid
 • OK Club 

NETWERKVERSTERKING
 • Netwerkteam Oost
 • Mobiele Buurtpost
 • Wijkbudgetten
 • Buurtwerkplaats De Buren
 • Huis van de Wijk Oost
 • Wijkhuis van de Toekomst
 • Digitaal wijkportaal  
 • Netwerk Afvalbijplaatsing Oost Pact Door (Gemeente, Irado, Toezicht en Handhaving en bewoners ontwikkelen samen interventies)
 • Netwerk Opgroeien in Oost
 • Bestaande netwerken uitbouwen

LOKALE ECONOMIE


Doel 4: Oost communiceert open en eerlijk


Toelichting


Samenwerken aan de toekomst van Oost:

 • Bouwen aan onderling vertrouwen
 • Problemen benoemen en oplossingsgericht benaderen
 • Weten wat we van elkaar kunnen verwachten
 • Weten waar elkaars verantwoordelijkheden liggen
 • Doen wat we beloven

Wat is ontwikkeld of in ontwikkeling?


KORTE LIJNEN
 • Mobiele wijktafels
 • Spreekuren wethouder, wijkBOA en wijkagent bij de mobiele buurtpost
 • Huiskamergesprekken
 • Interactieve opzet wijkoverleg
 • Wijkhuis van de Toekomst
 • Digitaal wijkportaal  

CO-CREATIE
 • Oost Pact Door
 • Bewoners ontwerpen nieuwe Natuurkundigenbuurt
 • Natuurvriendelijke oever Van Swindensingel
 • Initiatieven Schoon Oost
 • Ontwikkeling Peperklip-omgeving

Lees het wijkmagazine online!

Wijkmagazine Oost cover nummer1